Kill掉Linux长连接的高效办法

码农公社  210.net.cn   210是何含义?10月24日是程序员节,1024 = 210、210既 210 之意。


Linux下,如果有个长连接一直连着,啥也不干,占着茅坑不拉屎,于是想要宰掉这条连接。


安装tcpkill , tcpkill使用dsniff的一个小工具  


apt install dsniff     


宰杀过程:  

宰掉如下图得连接服务端8082端口的这条连接

cccccccccccc.png


宰掉连接, 过滤规则类似tcpdump  

tcpkill -i any -9 host 49.7.40.205

cccccccccccc.png


连接成功被宰掉

cccccccccccc.png


tcpkill -i any -9 host ip地址  

tcpkill -i any -9 port 端口

评论